فشارسنج بازویی اتوماتیک براون BP6200

براون-BRAUN
اتمام موجودی

فشارسنج بازویی اتوماتیک براون BP6200 تشخیص خودکار ضربان غیر طبیعی قلب، عملکرد تمام اتوماتیک، دکمه شروع بزرگ و همچنین صفحه نمایشگر بزرگ و خوانا که به ویژه برای افراد مسن بسیار مطلوب است، اندازه گیری و اعلام میانگین فشارخون صبحگاهی و عصرگاهی برای 7 روز گذشته برای مطالعه روند تغییرات فشار خون...

فروشنده

درمان کالا