اسپیرومتر میر مدل Spirobank Basic

میر-MIR
اتمام موجودی

اسپیرومتر میر مدل Spirobank Basic اسپیرومتری دقیق و ساده سازی شده است. این اسپیرومتر به صورت همزمان متصل به کامپیوتر و یا جداگانه قابل استفاده می باشد...

فروشنده

درمان کالا