اسپیرومتر میر Minispir

میر-MIR
اتمام موجودی

اسپیرومتر میر Minispir انتقال به کامپیوتر و انجام سنجشهای متنوع و طبف وسیع پارامترهای تنفسی، انتقال نتایج به صورت لحظه ای به کامپیوتر و تحلیل کامل نتایج تشخیصی بر روی نرم افزار، امکان استفاده به همراه توربین فلومتر دائمی و یکبار مصرف....

فروشنده

درمان کالا