فشارسنج بازویی سخنگوی بوسو اکسکلوزیو

بوسو-boso
اتمام موجودی
  • ظرفیت حافظه: 90 نتیجه با ذکر ساعت و تاریخ
  • دارای سخنگو به 5 زبان
  • امکان استفاده دو کاربر بطور همزمان و تفکیک شده
  • قابلیت ارزیابی و تهیه میانگین 3 روزه
  • الگوریتم محاسبه سه گانه آلمانی (دقت بسیار بالا)

جزئیات بیشتر در ادامه ی صفحه

فروشنده

درمان کالا