a woman smell an orange

بیشتر از یک سال از شروع همهگیری بیماری کرونا کووید-19 میگذرد و در این مدت، علائم این بیماری بارها دچار تغییر شدهاند. یکی از علائم بیماری کرونا که از خرداد ماه در بسیاری از مبتلایان گزارش شد، از دست دادن یا تغییر حس بویایی و چشایی در بیماران کرونایی بود. برای برخی از بیماران، اختلالی که در حس بویایی و چشایی به وجود میآید، پس از بهبود بیماری، به وضعیت طبیعی قبلی باز میگردد اما در برخی از بیماران، این وضعیت نامطلوب، تا مدتها بعد از بهبود بیماری باقی میماند.

چه کنیم که حس بویایی خود را بعد از بهبود از بیماری کرونا دوباره به دست آوریم؟

با توجه به اینکه تا قبل از بحران بیماری کرونا کووید-19، از دست دادن حس بویایی در دنیای پزشکی، اختلال نادری محسوب میشد، درمان کلینیکال قطعی و مشخصی برای این اختلال وجود ندارد و آزمایشهای اندکی هم برای درمان این مشکل اجرا شدهاند. با این وجود، پس از شیوع بیماری کرونا کووید-19، پژوهشهای زیادی در سراسر جهان، برای بهبود این اختلال انجام شده و برخی تأثیرات مثبت در اجرای برخی تمرینات سنتی بویایی دیده شده است.

یکی از تمرینات سنتی بویایی که مورد تأیید بسیاری از پزشکان قرار گرفته است، تمرین سنتی مبتنی بر بوییدن برخی از رایحههای مشخص در دوره زمانی مشخص میباشد. اساس این تمرین بر فعالسازی دوباره حس بویایی از طریق تحریک و آگاه کردن مغز به غیرفعال شدن حس بویایی استوار است.

برای انجام این تمرین، لازم است که مواد زیر را بهمدت 2 تا 4 ماه، هر روز 2 بار بو کنید:

 • میخک
 • گل سرخ (رز)
 • لیمو ترش
 • اکالیپتوس

clove

بوییدن این مواد، به تدریج میتواند موجب تحریک سنسورهای بویایی بدن، آگاهسازی مغز از مشکل بهوجود آمده، فعالسازی دوباره دریافتکنندههای حس بویایی و حتی تغییر در نواحی مسئول حس بویایی در مغز شود. با توجه به اینکه این 4 رایحه ممکن است به صورت روزانه در دسترس نباشند، میتوان از برخی از مواد زیر که بیشتر قابلدسترس هستند نیز برای این تمرین استفاده کرد. این مواد عبارتاند از:

 • پوست پرتقال
 • دارچین
 • آویشن
 • جوز هندی
 • نعناع
 • قهوه
 • نارگیل
 • وانیل
 • شکلات
 • گل بنفشه

orange rind

توصیه میشود که هر 12 هفته، 4 رایحه گفتهشده را با هرکدام از رایحههای بالا تغییر دهید. نکتهای که باید به آن توجه داشته باشید این است که این تمرین به زمان و صبر بیشتری نیاز دارد و علیرغم عدم تأثیر در کوتاهمدت، لازم است که باز هم هر روز اجرا شود. پژوهشها نشان میدهند که هرچه این تمرین بیشتر تکرار شود، میتواند در بهبود کیفیت بویایی مؤثرتر باشد.

در صورتیکه عدم حس بویایی برای مدتی بیشتر از 8 ماه طول بکشد، لازم است که به توصیه پزشک، از داروهای کمکی استفاده شود. در غیر اینصورت، همچنان تمرین بویایی میتواند برای بازیابی حس بویایی مؤثر باشد.

منابع:

انجمن ملی سلامت آمریکا
www.webmd.com

www.theconversation.com


بیشتر بخوانید: