حدودا یک سال از شیوع بیماری کرونا گذشته است. بحرانی که زندگی مردم کل دنیا را تحت تاثیر قرار داد و موجب تغییراتی در سبک زندگی مردم شد که شاید برای همیشه در زندگی بسیاری از مردم دنیا باقی بماند.

اما در این میان، برخی فرهنگها و عادات روزمره مردم در نقاط مختلف دنیا، حتی در این شرایط بحرانی و ویژه هم تغییر نکرد. مردم دنیا توانستند خود را از بسیاری جهات با شرایط جدیدی که این بیماری بر زندگی مردم تحمیل کرده است تطبیق دهند، اما همچنان نتوانستند برخی عادات قدیمی خود را کنار بگذارند. در واقع اولین شکست کرونا را میتوان شکست در مقابل فرهنگهای پذیرفتهشده مردم دانست!

چه فرهنگهایی در کشورهای مختلف در دوره کرونا تغییر نکردند؟!

فرانسه؛

شاید کلاههای برت (Beret) در فرانسه از مد افتاده باشند؛ اما نان باگت فرانسوی هیچوقت از مد نمیافتد!

همانند اکثر کشورهای دنیا، دولت فرانسه هم محدودیتهای سختگیرانهای را برای فعالیت در دوره بحران بیماری کرونا وضع کرده است. بهگونهای که اکثر افرادی که از قرنطینه خانگی خارج میشوند باید دلیل موجهی برای اینکار داشته باشند. همچنین اکثر کسبوکارهای غیرضروری، در بازههای زمانی مختلف، بطور کامل تعطیل شدند.

اما در این میان، نانواییها بعنوان کسبوکار غیرضروری شناخته نشدند! همچنان میشود عطر باگت فرانسوی تازه را از کوچههای خلوت فرانسه حس کرد. همچنان مردم صبح زود برای خرید باگت تازه از خانههای خود خارج میشوند و بحران بیماری کووید-19 نتوانسته این فرهنگ قدیمی و نمادین فرانسوی را تغییر دهد.

هند؛

یکی از اقدامات بسیاری از ملل برای مهار شیوع بیماری کووید-19، تعطیلی کامل چندهفتهای بود. این کار برای برخی از کشورها بهترین انتخاب بود اما برای کشور هندوستان با جمعیت 1.3 میلیارد نفری، این اقدام به دلیل مشکلات عظیمی که برای تأمین مایحتاج مردم بهوجود میآورد، اگر نگوییم غیرممکن است، لااقل اقدام بسیار سختی محسوب میشد.

بههمیندلیل، مردم سعی کردند به جای ممنوعیت کامل رفتوآمد، بر روی کم کردن رفتوآمدهای غیرضروری و تغییر فرهنگ مردم در رفتار اجتماعی آنها بپردازند.

برای کساتی که به هندوستان سفر کرده باشند، مشاهده مردمی که دور پیشخوان یک فروشگاه حلقه زده و با صدای بلند با فروشنده صحبت میکنند شاید یک صحنه آشنا و متداول باشد! در واقع برای اکثر مردم هندوستان مفهوم "صف" مساوی با یک خط مستقیم از افراد که پشت سر هم در نوبت قرار گرفتهاند نیست! بلکه دستهای از افراد است که بهشکل دایرهای دور یک محل جمع شدهاند.

بههمینخاطر یکی از مهمترین چالشهای هند در بحران کرونا، فرهنگ ایستادن در صف بود. برای تغییر این فرهنگ بسیاری از افراد مشهور هندوستان سعی کردند به مردم آموزش دهند. بسیاری از مغازهها با کشیدن دایره، محل ایستادن افراد را مشخص کردند. برخی فروشگاهها سیستم نوبتدهی و فروش بر اساس شماره را راهاندازی کردند اما همچنان این فرهنگ تغییر نکرد.

استرالیا؛

شاید مردم هیچ نقطهای از دنیا به اندازه مردم استرالیا اهل چادر زدن در طبیعت نباشند. مردم استرالیا بصورت یک عادت و فرهنگ سنتی و نمادین، هرچندوقت یکبار، در طبیعتی که پر از مارها و عنکبوتهای سمی، کوسه و کروکودیل است، کمپهای چادری بر پا میکنند و دوام آوردن در طبیعت را تمرین میکنند؛ کاری که برای بسیاری از مردم دنیا در چنین شرایط طبیعی و حیات وحش کشندهای، آخرین انتخاب به حساب میآید!

در دوره کرونا، ناچارا کمپهای چادری جمع شدند و مردم به خانههایشان عقبنشینی کردند. اما برای مردم استرالیا، ویروس کرونا بیشتر از طبیعتی که با آن سروکار دارند کشنده نیست! بههمینخاطر بعد از دوره قرنطینه در کشور استرالیا، چادر زدن در حیاط پشتی خانهها بسیار متداول شد و مردم این عادت قدیمی خود را کنار نگذاشتند؛ فقط شکل آن را تغییر دادند.

برای اینکه این تجربه به تجربه چادر زدن در طبیعت نزدیکتر شود، بسیاری از موسسات و پارکهای حیاتوحش، امکانات شبیهسازی محیطهای طبیعی و حیاتوحش را برای مردم فراهم کردند تا مردم حیاتوحش را در حیاط خانههای خود داشته باشند!

کره جنوبی؛

بسیاری از گردشهای داخلشهر مردم کرهجنوبی، شامل جمع شدن با دوستان در یک کافه و نوشیدن قهوه سنتی کرهای به اسم "دالگونا" میباشد. بههمینخاطر، درصد کافیشاپهای شهر سئول به وسعت آن، نسبت به سایر پایتختهای دنیا بسیار بیشتر است.

پس از شیوع بیماری کووید-19، بسیاری از رفتآمدهای شهری مردم کرهجنوبی کاهش یافت و کافههای این کشور خلوتترین شبهای خود را سپری کردند. بااینحال، همچنان عادت نوشیدن دالگونا از عادات روزمره مردم حذف نشد. بعد از اعمال محدودیتهای کرونایی در کرهجنوبی، موج عظیمی از ویدئوهای فضای مجازی به آموزش درست کردن دالگونا در خانه پرداختند. برخی ویدئوهای مربوط به آموزش درست کردن قهوه دالگونا، بیشتر از 3.5 میلیون بازدید در فضای مجازی کسب کردند و هشتگ #dalgonacoffeechallenge در شبکه اجتماعی توئیتر و تیکتاک توانست 64 میلیون بازدید داشته باشد!

به نظر شما کدام فرهنگهای ایرانی در دوره کرونا کنار گذاشته شدند و کدام عادات روزمره مردم به مانند قبل از این دوره به قوت خود باقی ماندند؟

«همچنین برای دسترسی آسانتر شما عزیزان می توانید جهت استفاده از محصولات مرتبط جهت مبارزه با ویروس کرونا به صفحه محصولات از اینجا وارد شوید.»