مسواک برقی اورال بی ProfessionalCare500

اورال بی-Oral-B
اتمام موجودی

مسواک برقی اورال بی ProfessionalCare500 تعداد 20000 بار در دقیقه برس سری مسواک و همچنین 7600 دور گردش در دقیقه، دارای پایه مخصوص شارژ، نفوذ برس به نقاط دشوار دندان، قابل کارکرد با انواع سری های مسواک اورال بی (انواع سریها را به صورت مجزا از درمان کالا بخواهید)....

فروشنده

درمان کالا