فشارسنج رومیزی تخصصی امرن HBP-1100

امرن-Omron
اتمام موجودی

تولید دستگاه فشارسنج رو میزی تخصصی امرن مدا HBP 1100 متوقف شده است و مدل HBP 1120 جایگزین شده است.

فروشنده

درمان کالا