ارزیابی قدرت دست هیدرولیک

ام اس دی-MSD
اتمام موجودی

ارزیابی قدرت دست هیدرولیک پس از اتمام سنجش، نیروی مشخص شده بر روی نشانگر ثابت از بیشینه فشار سنج شده می ماند تا امکان ثبت راحت و در زمان دلخواه فراهم باشد، پس از هر سنجش می توان دستگاه را reset نمود...

فروشنده

درمان کالا