اندازگیری میزان عدم قرنیگی یا چرخش تنه Pedi-Scoliometer

ام اس دی-MSD
اتمام موجودی

اندازگیری میزان عدم قرنیگی یا چرخش تنه Pedi-Scoliometer مورد استفاده جهت اندازگیری میزان عدم قرنیگی یا چرخش تنه و ستون فقرات بخصوص در اسکولیوزیس...

فروشنده

درمان کالا