اندازه گیری زوایای مفاصل Bubble Inclinometer

ام اس دی-MSD
اتمام موجودی

از وسیله اندازگیری زوایای مفاصل Bubble Inclinometer برای دامنه کامل و متنوعی از انواع سنجشهای حرکتی اندامها میتوان استفاده نمود. تکنیکهای اندازه گیری به کمک اینکلاینومتر حبابی در مرجع AMA ثبت شده و مورد تایید است...

فروشنده

درمان کالا