محافظ شانه مدل Protect arm sling

مدی-Medi
اتمام موجودی

محافظ شانه مدل Protect arm slingجهت: استحکام بخشی شانه پس از عمل جراحی، مناسب در موارد فرورفتگی شانه، موارد دیگراستفاده مانند نقاحت پس از عمل جراحی بانظر پزشک متخصص...

فروشنده

درمان کالا