آرنج بند نواری مدی Medi elbow strap

مدی-Medi
اتمام موجودی

آرنج بند نواری Medi elbow strap، برای برآمدگی اپیکوندیل استخوان بازو (آرنج تنیسورها و بازیکنان گلف)، فشار وارده از طرف نوار باعث کاهش کشش تاندونها میگردد و  لایه نرم تویی جهت اعمال فشار...

فروشنده

درمان کالا