شیشه جهت نگهداری شیر 80 میلی مدلا

مدلا-Medela
اتمام موجودی

شیشه جهت نگهداری شیر 80 میلی مناسب نگهداری شیر در دمای 16 - درجه برای 6 ماه، مناسب نگهداری شیر در دمای 18 - درجه برای 12 ماه، مناسب نگهداری شیر در دمای 4 + درجه برای 3 تا 5 روز...

فروشنده

درمان کالا