ترالی اورژانس

کارپذیر-karpazir
اتمام موجودی

ترالی اورژانس دارای قفل چرخ، کشوها با عملکرد روان و بدون ایجاد صدا (بازو بسته شدن آرام)...

فروشنده

درمان کالا