نکات استفاده و نگهداری تب سنج های دیجیتالی:

1. بهترین فاصله اندازهگیری برای تب سنج های دیجیتالی 4 الی 6 سانتی میباشد.

2. بعد از اندازهگیری در لحطه اندازهگیری و شنیدن صدای بوق دستگاه، فورا دستگاه را برندارید و ئس از کمی مکث اجازه دهید تا دستگاه اندازهگیری را کامل انجام دهد و سپس نتیجه را بخوانید.

3. در صورت تغییر محیط اندازهگیری، به دلیل اختلاف دمای محیطها، با کمی صبر اجازه دهید تا دمای دستگاه با دمای محیط برابر شود و سپس اندازهگیری را انجام دهید. در غیر اینصورت ممکن است اختلالی در نتایج به دست آمده پیش آید.

4. لنز تبسنج های غیرتماسی باید از هرگونه آلودگی، بخار و... تمیز باشد تا دقیقترین نتیجه را به شما دهد. به همین خاطر در صورت آلوده بودن لنز حتما با یک پد الکلی یا دستمال پارچهای آغشته به الکل آن را پاکیزه کنید. به طور کلی نیز هر 6 ماه یکبار لنز دستگاه را به صورتی که ذکر شد پاکیزه کنید تا دوام دستگاه بیشتر شود.

5. در صورتی که ناحیه اندازهگیری دما با پوششی مثل کلاه پوشیده بود و باعث گرم شدن آن ناحیه شده بود؛ ابتدا پوشش را برداشته و اجازه دهید تا با دمای محیط یکسان شود. اکنون اندازهگیری را انجام دهید.

6. در نهایت به عنوان نکته آخر، باید توصیه کنیم که دستگاه را در محیط های خیلی مرطوب یا در برابر نور مستقیم آفتاب قرار ندهید.

توجه داشته باشید که تمام این نکات به اندازهگیری صحیح دمای بدن افراد و دوام بیشتر دستگاه شما کمک میکند. بنابراین رعایت آنها میتواند بسیار تاثیرگذار باشد.