نبولایزر اپکس miniplus

اپکس-Apex
اتمام موجودی

نبولایزر miniplus فناوری کمپرسوری، حمل و جابجایی آسان با توجه به اندازه کوچک، ،طراحی نبولایزر به نحوی است که می توان تیوپ را بر روی دستگاه به صورت ثابت و قابل استفاده سوار کرد...

فروشنده

درمان کالا